สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
5
0.44
0.00
0.34
0.34
76.25%
76.25%
รายจ่ายภาพรวม
5
0.44
0.00
0.34
0.34
76.25%
76.25%
×