���������.��������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.31
0.31
0.00
0.31
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.31
0.31
0.00
0.31
99.99%
×