สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
2.34
0.00
1.56
1.56
66.54%
66.54%
รายจ่ายลงทุน
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
2.75
0.00
1.97
1.97
71.56%
71.56%
×