สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
4.10
0.00
3.22
3.22
78.65%
78.65%
รายจ่ายลงทุน
15
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
27
4.51
0.00
3.64
3.64
80.60%
80.60%
×