สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
4.88
0.02
3.84
3.86
78.62%
78.97%
รายจ่ายลงทุน
1
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
4.96
0.02
3.92
3.93
78.96%
79.30%
×