���������.������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
21
6.26
5.46
0.01
5.46
87.33%
รายจ่ายลงทุน
18
0.31
0.31
0.00
0.31
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
39
6.57
5.77
0.01
5.78
87.94%
×