สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
26.86
0.39
14.76
15.15
54.94%
56.40%
รายจ่ายภาพรวม
16
26.86
0.39
14.76
15.15
54.94%
56.40%
×