สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
19
45.34
0.11
33.07
33.17
72.93%
73.16%
รายจ่ายภาพรวม
19
45.34
0.11
33.07
33.17
72.93%
73.16%
×