���������. ���������. ���������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
40.25
35.23
0.21
35.45
88.05%
รายจ่ายลงทุน
8
0.34
0.34
0.00
0.34
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
40.59
35.57
0.21
35.78
88.15%
×