���������. ���������. ���������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
39.24
0.19
35.47
35.65
90.38%
90.85%
รายจ่ายภาพรวม
20
39.24
0.19
35.47
35.65
90.38%
90.85%
×