ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
23.61
7.96
12.61
20.57
53.39%
87.12%
รายจ่ายภาพรวม
11
23.61
7.96
12.61
20.57
53.39%
87.12%
×