���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
8
8.97
7.97
0.04
8.01
89.24%
รายจ่ายลงทุน
3
0.36
0.36
0.00
0.36
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
9.34
8.33
0.04
8.37
89.66%
×