���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
19.27
13.20
5.29
18.50
27.46%
95.98%
รายจ่ายภาพรวม
11
19.27
13.20
5.29
18.50
27.46%
95.98%
×