สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
5.71
0.00
2.63
2.63
46.18%
46.18%
รายจ่ายภาพรวม
29
5.71
0.00
2.63
2.63
46.18%
46.18%
×