สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
28
11.38
0.00
9.79
9.79
86.02%
86.02%
รายจ่ายลงทุน
1
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
29
11.64
0.00
10.05
10.05
86.33%
86.33%
×