ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
5.61
0.00
4.49
4.49
80.11%
80.11%
รายจ่ายลงทุน
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
18
6.02
0.00
4.90
4.90
81.47%
81.47%
×