ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
8.47
0.00
7.19
7.19
84.88%
84.88%
รายจ่ายลงทุน
4
2.50
0.00
0.07
0.07
2.60%
2.60%
รายจ่ายภาพรวม
17
10.97
0.00
7.25
7.25
66.11%
66.11%
×