������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.14
0.00
1.62
1.62
51.58%
51.58%
รายจ่ายลงทุน
6
0.41
0.00
0.41
0.41
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.55
0.00
2.03
2.03
57.18%
57.18%
×