โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
11.04
0.02
9.47
9.49
85.78%
85.94%
รายจ่ายลงทุน
4
7.60
3.71
3.09
6.80
40.71%
89.56%
รายจ่ายภาพรวม
18
18.64
3.73
12.57
16.29
67.42%
87.41%
×