โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
12.76
0.00
11.87
11.87
93.02%
93.02%
รายจ่ายลงทุน
7
7.79
0.60
0.05
0.65
0.64%
8.37%
รายจ่ายภาพรวม
21
20.55
0.60
11.92
12.52
58.01%
60.94%
×