������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
10
10.69
10.40
0.00
10.40
97.28%
รายจ่ายลงทุน
3
1.84
1.51
0.00
1.51
81.98%
รายจ่ายภาพรวม
13
12.53
11.91
0.00
11.91
95.03%
×