สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
37
187.79
0.05
171.76
171.81
91.46%
91.49%
รายจ่ายลงทุน
226
61.04
11.80
38.76
50.56
63.49%
82.83%
รายจ่ายภาพรวม
263
248.82
11.85
210.52
222.37
84.60%
89.36%
×