สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
32
186.04
0.00
172.14
172.14
92.52%
92.52%
รายจ่ายลงทุน
230
66.42
25.22
11.26
36.47
16.95%
54.91%
รายจ่ายภาพรวม
262
252.45
25.22
183.39
208.61
72.64%
82.63%
×