โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
32.69
0.00
11.70
11.70
35.79%
35.79%
รายจ่ายลงทุน
2
7.62
0.37
0.00
0.37
0.00%
4.84%
รายจ่ายภาพรวม
12
40.31
0.37
11.70
12.07
29.02%
29.94%
×