โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
49.44
0.00
28.17
28.17
56.97%
56.97%
รายจ่ายลงทุน
2
7.62
5.98
0.68
6.67
8.97%
87.49%
รายจ่ายภาพรวม
16
57.06
5.98
28.85
34.84
50.56%
61.05%
×