โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
68.93
0.00
44.66
44.66
64.79%
64.79%
รายจ่ายลงทุน
1
0.77
0.69
0.00
0.69
0.00%
88.98%
รายจ่ายภาพรวม
17
69.70
0.69
44.66
45.35
64.07%
65.06%
×