������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
47.87
31.85
0.09
31.93
66.70%
รายจ่ายลงทุน
3
10.00
4.42
3.49
7.91
79.11%
รายจ่ายภาพรวม
16
57.86
36.26
3.58
39.84
68.85%
×