วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
12.33
0.35
6.29
6.64
50.99%
53.85%
รายจ่ายลงทุน
2
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
18
16.19
0.35
6.29
6.64
38.84%
41.01%
×