วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
20.68
0.00
15.20
15.20
73.51%
73.51%
รายจ่ายลงทุน
2
3.86
0.00
1.36
1.36
35.14%
35.14%
รายจ่ายภาพรวม
25
24.54
0.00
16.56
16.56
67.48%
67.48%
×