วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
29
21.22
0.00
16.23
16.23
76.47%
76.47%
รายจ่ายลงทุน
3
13.99
13.83
0.00
13.83
0.00%
98.82%
รายจ่ายภาพรวม
32
35.21
13.83
16.23
30.05
46.08%
85.35%
×