������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
10.39
0.00
4.31
4.31
41.46%
41.46%
รายจ่ายลงทุน
2
3.86
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
13
14.25
0.00
4.31
4.31
30.23%
30.23%
×