������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
18.86
0.00
11.36
11.36
60.24%
60.24%
รายจ่ายลงทุน
2
3.86
0.00
1.36
1.36
35.12%
35.12%
รายจ่ายภาพรวม
24
22.71
0.00
12.71
12.71
55.97%
55.97%
×