วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
3.66
0.00
2.69
2.69
73.54%
73.54%
รายจ่ายลงทุน
3
8.28
6.04
1.49
7.53
17.97%
90.97%
รายจ่ายภาพรวม
18
11.94
6.04
4.18
10.22
35.00%
85.63%
×