วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
22
6.44
0.00
5.42
5.42
84.19%
84.19%
รายจ่ายลงทุน
3
7.53
0.00
2.48
2.48
32.96%
32.96%
รายจ่ายภาพรวม
25
13.97
0.00
7.90
7.90
56.57%
56.57%
×