วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
23
6.37
0.00
5.58
5.58
87.63%
87.63%
รายจ่ายลงทุน
2
8.00
7.93
0.00
7.93
0.00%
99.10%
รายจ่ายภาพรวม
25
14.37
7.93
5.58
13.51
38.82%
94.01%
×