วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
25
4.24
0.51
2.47
2.99
58.27%
70.33%
รายจ่ายลงทุน
1
5.90
5.90
0.00
5.90
0.00%
99.99%
รายจ่ายภาพรวม
26
10.14
6.41
2.47
8.89
24.38%
87.58%
×