วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
26
6.64
0.06
4.14
4.19
62.25%
63.11%
รายจ่ายลงทุน
1
1.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
27
8.10
0.06
4.14
4.19
51.08%
51.79%
×