���������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
24
5.80
4.58
0.20
4.78
82.41%
รายจ่ายลงทุน
1
1.98
1.98
0.00
1.98
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
25
7.79
6.56
0.20
6.77
86.89%
×