���������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
18
3.71
0.02
3.14
3.16
84.78%
85.23%
รายจ่ายลงทุน
1
1.70
0.00
1.34
1.34
78.83%
78.83%
รายจ่ายภาพรวม
19
5.41
0.02
4.48
4.50
82.91%
83.21%
×