สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
17
18.36
0.00
14.00
14.00
76.23%
76.23%
รายจ่ายลงทุน
23
51.22
38.08
4.92
43.00
9.59%
83.94%
รายจ่ายภาพรวม
40
69.58
38.08
18.91
56.99
27.18%
81.91%
×