สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
19
41.90
0.00
33.24
33.24
79.32%
79.32%
รายจ่ายลงทุน
23
51.21
38.40
9.92
48.32
19.37%
94.35%
รายจ่ายภาพรวม
42
93.11
38.40
43.16
81.56
46.35%
87.59%
×