สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
38.58
0.00
31.34
31.34
81.22%
81.22%
รายจ่ายลงทุน
20
24.62
13.27
1.39
14.66
5.64%
59.55%
รายจ่ายภาพรวม
40
63.20
13.27
32.73
46.00
51.78%
72.78%
×