โรงพยาบาลมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
11.07
0.00
9.23
9.23
83.31%
83.31%
รายจ่ายลงทุน
8
18.25
14.58
3.14
17.73
17.22%
97.12%
รายจ่ายภาพรวม
19
29.32
14.58
12.37
26.95
42.18%
91.90%
×