โรงพยาบาลมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
31.70
0.01
22.79
22.80
71.88%
71.90%
รายจ่ายลงทุน
8
17.73
0.00
17.73
17.73
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
20
49.43
0.01
40.51
40.52
81.96%
81.98%
×