โรงพยาบาลมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
32.47
0.00
28.10
28.10
86.52%
86.52%
รายจ่ายลงทุน
12
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
24
82.77
0.00
28.10
28.10
33.94%
33.94%
×