ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
×