ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.24
0.00
0.16
0.16
66.84%
66.84%
×