ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.25
0.00
0.22
0.22
88.35%
88.35%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.25
0.00
0.22
0.22
88.35%
88.35%
×