สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
×