สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
รายจ่ายภาพรวม
9
2.71
0.29
1.71
2.01
63.32%
74.20%
×